Cila është sjellja individuale e bashkive?

Ndonëse të ardhurat e veta vendore janë rritur mesatarisht me 28.5% në terma vjetorë, ekzistojnë diferenca të theksuara në sjelljen individuale të 61 bashkive të reja. Më konkretisht, në 11 nga 61 bashki të ardhurat në vitin 2016 janë ulur ose kanë mbetur të pandryshuara krahasuar me vitin e mëparshëm; në 8 bashki të tjera rritja ka qenë midis 2% dhe 8%; në 24 bashki të ardhurat janë rritur me një normë midis 16% dhe 30%; në 9 bashki janë rritur me një normë midis 36% dhe 57%; ndërkohë që në 9 bashki të tjera janë rritur me një normë midis 65% dhe 314%.

Burimi: FinancatVendore.al, llogaritjet të autorit

Shënime: