Kuadri Ligjor

Ligji 68/2017 për Financat e Vetëqeverisjes Vendore

Law 68/2017 on Local Self-Government Finance

Buxhetimi Pergjigjshem Gjinor ne PBA

Buxheti 2017_i aprovuar

Ligji Nr 147/2015 Per buxhetet e vitit 2016

Transferta te pakushtëzuar per Qarqet

Transferta te pakushtëzuar dhe speciike per bashkitteper vitin 2016 Tabele

Grandi per njesite vendore 2016 sipas kodeve te thesarit

Transferta e pakushtëzuar dhe specifike për bashkitë për vitin 2016

Per funksionet që financohen me transferta specifikev

Kriteret e shperndarjes se fondit rezerve

Formula e transfertes se pa kushtezuar

Udhezimi nr.8 date 29.03.2012 Per Procedurat Standarte te Pergatitjes se Programimit Buxhetor Afatmesem

Udhezimi Nr 7 date 11/02/2015 Per procedurat standarte te Limitit te Angazhimeve

Udhezimi nr 3 date 16/1/2015 shtese procedurat standarte

Udhezimi 7.1 per pergatitjen e buxhetit vendor

Udhëzim per Zbatimin e Buxhetit te vitit 2016

Udhezim_për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari

Udhëzim nr.2 datë 06.02.2012 Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit

LIGJI 139 2015 PER VETEQEVERISJEN VENDORE 1

LIGJI 9936 PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR _nr.57 dt02.06.2016

LIGJI 9632 PER TAKSAT VENDORE

Buxhetimi Pergjigjshem Gjinor ne PBA